Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania serwisu społecznościowego funkcjonującego pod adresem www.HanzaTrade.com (dalej Serwis) oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług tego Serwisu (dalej Regulamin). Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

2. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.

3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

§2 Definicje

1. Operatorem Serwisu oraz jego właścicielem i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) jest Projekt Vistula Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu 87-100, Piastowska 7a/1 W celu skontaktowania się z Operatorem należy wysłać maila pod adres: info[at]hanzatrade.com.

2. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu, w jakikolwiek sposób odbierając dane lub umieszczając je w Serwisie. Użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania czy skutki działań osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli działały bez zgody ich przedstawiciela ustawowego.

3. Twórcą Projektu jest każdy Użytkownik Serwisu, który zamieszcza w Serwisie swój Projekt, który ma zostać sfinansowany przez pozostałych Użytkowników Serwisu.

4. Finansującym Projekt jest każdy Użytkownik Serwisu, który dobrowolnie przeznacza środki finansowe na sfinansowanie Projektów innych Użytkowników Serwisu.

5. Materiałami są wszelkie dane i treści zamieszczone w Serwisie przez Operatora Serwisu.

6. Materiałami Użytkownika są wszelkie dane i treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników, w szczególności zdjęcia, grafiki, wpisy, komentarze, pliki audio i wideo czy inne pliki o różnego rodzaju formacie danych, w formach dopuszczalnych ze względu na zapisy niniejszego Regulaminu.

7. Projektami są wszelkiego rodzaju pomysły, propozycje i zamiary lub plan zorganizowanych działań zmierzających do osiągnięcia określonego celu, zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie celem pozyskania finansowania na jego realizację.

8. Danymi Osobowymi są zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.hanzatrade.com informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.

9. Login to ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie rejestracji do Serwisu, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login nie może ulec zmianie.

10.  Konto Użytkownika to wydzielona przestrzeń w ramach Serwisu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Materiały Użytkownika, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy.

11.  Umowa jest to umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a jego Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

12.  Usługi to wszelkie świadczenia Operatora na rzecz Użytkowników Serwisu wykonywane w ramach Umowy.

13.  Regulaminem jest niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Operatora oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.

§3 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:

a) połączenie z siecią Internet,

b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,

c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,

d) w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

§4 Zasady korzystania z Serwisu

1. Wszelkie podawane przez Użytkownika dane i informacje oraz Dane Osobowe są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Serwisu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.

2. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto Użytkownika.

3. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić go na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez Operatora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Operator może niezwłocznie zablokować lub usunąć Konto takiego Użytkownika.

4. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników oraz od korzystania z Usług Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem,

b) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Operatora, Użytkowników Serwisu oraz innych podmiotów,

c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

d) niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Serwisu, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji,

e) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne.

5. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do rozsyłania spamu.

6. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do Materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do publikacji przysługują Operatorowi lub osobom trzecim, które udzieliły Operatorowi upoważnienia do korzystania z Materiałów w zakresie umożliwiającym Operatorowi udostępnianie Materiałów Użytkownikom w taki sposób, w takim zakresie i na takich zasadach, jak to określono w Regulaminie.

7. Użytkownicy mogą korzystać z Materiałów zamieszczonych w Serwisie wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Jakiekolwiek korzystanie z Materiałów nie stanowiące dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa wyżej, jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.

8. Bez wyraźnej, uprzedniej, pisemnej zgody Operatora lub innego podmiotu, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do Materiałów, lub prawa do ich wykonywania, zabrania się rozpowszechniania Materiałów w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania w jakikolwiek sposób, a także utrwalania i kopiowania Materiałów w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania w jakikolwiek sposób w celu rozpowszechniania poza zakresem dozwolonego użytku osobistego.

9. Każdy kto narusza majątkowe prawa autorskie do Materiałów umieszczonych w Serwisie, może zostać pociągnięty przez Operatora lub inny podmiot, któremu one przysługują do odpowiedzialności cywilnoprawnej.

10. Niezależnie od odpowiedzialności za naruszenie majątkowych praw autorskich, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za wszelkie naruszenia osobistych praw autorskich twórców Materiałów.

11. Użytkownik oświadcza, że jest świadom, iż z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich może ponosić odpowiedzialność karną w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub wynalazczych na podstawie i zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. o własności przemysłowej (t. j. Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).

§5 Rodzaje usług świadczonych przez Operatora

1. Operator umożliwia Użytkownikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie:

a) dostęp do Materiałów umieszczonych w Serwisie przez Operatora,

b) dostęp do Materiałów Użytkowników zamieszczonych w Serwisie przez jego Użytkowników,

c) zamieszczenie Materiałów Użytkownika w Serwisie,

d) finansowanie Projektów,

e) wysyłanie wiadomości innym Użytkownikom,

f) komentowanie,

g) otrzymywanie newslettera.
2. Operator zastrzega sobie prawo do uzależnienia dostępu do wybranych usług od dokonania uprzedniej Rejestracji w Serwisie.

§6 Dostęp do materiałów umieszczonych w Serwisie – rejestracja Użytkowników

1. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez jego Użytkowników oraz osoby nie dokonujące rejestracji w Serwisie.

2. Dostęp do treści zamieszczonych w Serwisie i ich przeglądanie jest ogólnodostępne. Pozostałe funkcjonalności Serwisu dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy dokonali uprzedniej Rejestracji, która odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.hanzatrade.com/login.

3. Rejestracja i utworzenie Konta Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Podczas rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki Serwisu określone w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Wraz z akceptacją Regulaminu następuje zawarcie Umowy.

5. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą:

a) login,

b) adres e-mail.

6. Podanie Danych Osobowych wskazanych powyżej jest obligatoryjne. Podanie pozostałych Danych Osobowych przez Użytkowników, np. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania itp. będzie uzależnione od tego w jakim zakresie Użytkownik zamierza korzystać z Serwisu.

7. Użytkownik nie jest uprawniony do podawania Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tych osób.

8. Poza Danymi Osobowymi podczas rejestracji Użytkownik podaje swój Login, którym będzie się posługiwał w ramach Serwisu.

9. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik niniejszym oświadcza, że:

a) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,

b) dobrowolnie przystąpił do korzystania z Usług Serwisu,

c) Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe, a Materiały Użytkownika zamieszczone zostały zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich,

d) wyraża zgodę na przetwarzanie ww. Danych Osobowych przez Operatora w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu,

e) zezwala na wykorzystywanie jego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez Operatora Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również oświadcza, że osoby trzecie, których wizerunek Użytkownik umieścił w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia,

f) jest świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na nim za umieszczenie w Serwisie materiałów, danych lub Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia,

g) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta Użytkownika adres poczty elektronicznej wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,

h) akceptuje i zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz jego przeznaczeniem, określonym szczegółowo w Regulaminie Serwisu.

10. Po zarejestrowaniu Użytkownik ma dostęp do wszelkich funkcjonalności Serwisu przewidzianych w momencie rejestracji oraz powstałych w okresie późniejszym.

§7 Materiały Użytkownika

1. Operator umożliwia Użytkownikom zamieszczenie na Koncie Użytkownika Materiałów Użytkownika.

2. Materiałami Użytkownika mogą być wszelkie dane i treści, w szczególności zdjęcia, grafiki, wpisy, komentarze, pliki audio i wideo czy inne pliki o różnego rodzaju formacie danych.

3. Kategorycznie zabronione jest umieszczenie w Serwisie Materiałów Użytkownika, które zawierałyby treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, itp.

4. Operator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do Materiałów Użytkownika w przypadku stwierdzenia, że ich treść jest bezprawna, bądź w przypadku uzyskania urzędowego zawiadomienia o jej bezprawnym charakterze lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści.

5. W przypadku kiedy Materiały Użytkownika mogą być objęte ochroną z tytułu majątkowych praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub z tytułu wynalazków, wzorów przemysłowych i znaków towarowych w rozumienie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o własności przemysłowej (t. j. Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) przysługującą Użytkownikowi, zamieszczenie takich Materiałów przez Użytkownika w Serwisie oraz umożliwienie do nich dostępu pozostałym Użytkownikom Serwisu i Operatorowi nie stanowi naruszenia ww. praw, a Użytkownik wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczenie takich materiałów w Serwisie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§8 Finansowanie Projektów

1. Serwis pozwala jego Użytkownikom na pozyskiwanie środków finansowych na realizację Projektów.

2. Środki finansowe na realizację Projektów wpłacane są przez Finansujących Projekt i gromadzone przez Operatora. Twórca Projektu nie może sam wpłacać środków finansowych na swój Projekt.

3. Twórca Projektu wystawia w Serwisie swój Projekt ze wskazaniem wysokości środków finansowych potrzebnych na jego realizację oraz okresem czasu w jakim przewiduje zgromadzenie ww. środków finansowych.

4. Twórca Projektu samodzielnie określa poziomy wsparcia finansowego dla swojego Projektu określając je kwotowo, z zastrzeżeniem §8 pkt 5 Regulaminu. W zamian za otrzymanie określonego poziomu wsparcia finansowego Twórca Projektu zobowiązuje się względem Finansujących Projekt do świadczenia wzajemnego, które może zostać określony w dowolnej formie przez Twórcę Projektu.

5. Minimalny poziom wsparcia finansowego, o którym mowa powyżej to kwota 1 PLN.

6. Twórca Projektu zobowiązany jest do świadczenia wzajemnego, o którym mowa powyżej po otrzymaniu od Operatora zgromadzonych środków finansowych na warunkach uzgodnionych przez niego z Finansującym Projekt, z zastrzeżeniem, iż ww. obowiązek nie dotyczy poziomu minimalnego określonego w §8 pkt 5 Regulaminu.

7. Środki finansowe na realizację Projektu mogą być wpłacane przez Finansujących Projekt i gromadzone przez Operatora od dnia wystawienia Projektu do ostatniego dnia okresu wskazanego przez Twórcę Projektu jako okresu niezbędnego na zgromadzenie środków finansowych.

8. Stan zgromadzonych środków finansowych jest stale widoczny i uaktualniany w czasie rzeczywistym.

9. Warunkiem przekazania zgromadzonych środków finansowych dla Twórcy Projektu jest zebranie co najmniej całej zadeklarowanej kwoty w terminie określonym przez Twórcę Projektu. W przeciwnym razie dotychczas zebrana kwota środków finansowych wedle uznania Finansujących Projekt jest im zwracana lub przekazywana na rzecz innego Projektu.

10. W razie zebrania całej kwoty środków finansowych przed terminem określonym przez Twórcę Projektu gromadzenie środków odbywa się nadal, aż do upływu ww. terminu. Operator przekazuje całość zgromadzonych środków finansowych Twórcy Projektu dopiero po upływie ww. terminu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w §8 pkt 12 i 14 niniejszego Regulaminu.

11. W razie nie uzbierania środków finansowych na realizację Projektu, Twórca Projektu nie może ponownie wystawić tego samego Projektu w Serwisie.

12. Operator przekazuje zgromadzone środki finansowe dla Twórcy Projektu, pomniejszone o należną Operatorowi prowizję i opłatę serwisową, w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia, w którym została zgromadzona zadeklarowana przez niego kwota lub kwota wyższa.

13.    Operator dokonuje zwrotu środków finansowych dla Finansujących Projekt w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia, w którym Finansujący Projekt w swoim Koncie Użytkownika podjął decyzję, iż nie przekazuje zaoferowanych przez siebie środków finansowych na rzecz innego Projektu i żąda ich zwrotu.

14. Gromadzenie środków finansowych przez Operatora odbywa się za pomocą serwisu płatności elektronicznych „Transferuj.pl”. Regulamin serwisu płatności elektronicznych „Transferuj.pl” znajduje się pod adresem https://secure.transferuj.pl/regulamin.pdf Użytkownik serwisu akceptując niniejszy Regulamin jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się również z regulaminem „Transferuj.pl” i go akceptuje. Cennik usług serwisu płatności elektronicznych „Transferuj.pl” dla Serwisu HanzaTrade znajduje się pod adresem www.HanzaTrade.com. Użytkownik serwisu akceptując niniejszy Regulamin jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się również z cennikiem usług „Transferuj.pl” i wyraża zgodę na pobranie przez Operatora prowizji od gromadzonych środków finansowych i opłaty serwisowej zgodnie z ww. cennikiem.

15. Operator zastrzega sobie możliwość odwołania, zawieszenia lub przerwania zgromadzenia środków finansowych na rzecz danego Projektu w każdym czasie wedle uznania Operatora, w szczególności w razie naruszenia postanowień Regulaminu przez któregokolwiek z Użytkowników biorących udział w gromadzenia środków finansowych na dany Projekt.

16. W razie zawieszenia gromadzenia środków finansowych na dany Projekt okres zbierania środków zostanie przedłużony o okres, w którym gromadzenie zostało zawieszone.

17. W razie przerwania gromadzenia środków finansowych na dany Projekt, środki dotychczas zebrane zostaną zwrócone Finansującym Projekt lub przekazane na rzecz innego Projektu przez Operatora w terminie 14 dni roboczych liczonych od dnia podjęcia decyzji przez Finansujących Projekt w Koncie Użytkownika.

18. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkownika w razie otrzymania środków finansowych na realizację danego Projektu w związku z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. 2009, Nr 93, poz. 768) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2010, Nr 51, poz. 307 ze zm.) i jest jedynie podmiotem pośredniczącym w przekazywaniu środków finansowych pomiędzy Użytkownikami Serwisu.

19.    W związku z zobowiązaniami wzajemnymi wynikającymi z zasad funkcjonowania Serwisu, działalność ta nie podlega pod przepisy ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. 1933, Nr 22, poz. 162 ze zm.). Organizowanie przez Użytkowników zbiórek publicznych w rozumieniu ww. ustawy w ramach niniejszego Serwisu jest niezgodne z zasadami funkcjonowania Serwisu, a co za tym idzie niedozwolone.

20. Operator Serwisu zastrzega, iż nie jest stroną w ramach stosunków zobowiązaniowych powstałych pomiędzy Użytkownikami Serwisu, a jedynie umożliwia za pomocą Serwisu stanowiącego jedynie narzędzie w rękach jego Użytkowników, finansowanie Projektów tychże Użytkowników.

21. Finansujący projekt nie może wycofać swojego wsparcia po zakończeniu projektu, ani też w jego trakcie, jeśli projekt przed terminem określonym przez Twórcę projektu osiągnął wskazaną przez Twórcę projektu minimalną kwotę potrzebną na realizację projektu.

22. W przypadku, gdy finansujący projekt składa wniosek o anulowanie wsparcia i nie występuje sytuacja opisana w par. 8, pkt. 9, Operator serwisu wycofuje wsparcie i zwraca do wsparcie do osoby finansującej projekt potrącając opłatę manipulacyjną 4%, która wynika z kosztów systemu płatności.

§9 Wysyłanie wiadomości innym Użytkownikom

1.    Serwis umożliwia przesyłanie Użytkownikom nawzajem wiadomości za pomocą odpowiedniego panelu znajdującego się w Koncie Użytkownika.

2. Wiadomości grupowane są według kategorii: wysłane, odebrane, odczytane lub według kategorii odbiorców wiadomości.

§10 Komentarze Użytkowników

1. Każdy Użytkownik może umieścić w Serwisie pod zamieszczonym w nim Materiałem komentarz.

2. Aby dodać komentarz do danego Materiału Użytkownik wpisuje treść komentarza w polu znajdującym się pod Materiałem.

3.    Opublikowanie komentarza następuję po kliknięciu ikony „DODAJ”.

§11 Newsletter

1. Każdy Użytkownik Serwisu, jeżeli wyrazi zgodę, otrzymuje od Operatora Newsletter.

2. Newsletter wysyłany jest raz w tygodniu, na adres poczty elektronicznej (email) wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w formie wiadomości elektronicznej (email).

3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera klikając odpowiedni link znajdujący się w każdym Newsletterze.

§12 Dane osobowe

1. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Operatora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz zasadami określonymi w Polityce Prywatności, która jako odrębny dokument stanowi załącznik do Regulaminu, a tym samym stanowi jego integralną część.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Operator Serwisu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2001, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3.    Operator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

4.    Przetwarzanie Danych Osobowych w celach innych niż określone powyżej, tj. w celach promocyjnych i marketingowych Operatora jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych Operatora.

5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

6.    Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w ramach korzystania z Serwisu niezwłocznie po zaistnieniu jakiejkolwiek zmiany tych Danych Osobowych.

7. W razie powzięcia przez Operatora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Serwisu Danych Osobowych Operator może:

a)    wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź ich aktualizacji,

b)    zablokować Użytkownikowi dostęp do wybranych Usług Serwisu,

c) zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy,

d) nieodwracalnie usunąć Konto Użytkownika.

8.    W ramach Serwisu Dane Osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym (oraz później uaktualnione) nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników, z wyłączeniem Loginu. Operator nie odpowiada za ewentualne udostępnienie Danych Osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku kiedy Użytkownik Serwisu sam podał je do wiadomości innym Użytkownikom.

9. Operator może udostępniać Dane Osobowe Użytkowników wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§13 Zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika

1.    Operator ma prawo zarówno do zablokowania jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą Serwisu i jego celem lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu.

2. Operator ma również prawo do zablokowania jak i usunięcia Konta Użytkownika w razie naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu lub do zablokowania Konta Użytkownika ze względu na otrzymane wiarygodnego zgłoszenia o naruszeniu przez Użytkownika regulaminu Serwisu do czasu wyjaśnienia sprawy, w której dany Użytkownik podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu.

3. Operator może usunąć Konto Użytkownika, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy, o której mowa w §2 pkt 11 Regulaminu, na podstawach wskazanych powyżej, pomimo uprzedniego wezwania Użytkownika przez Operatora do zaniechania naruszeń i wyznaczenia odpowiedniego terminu. O fakcie wypowiedzenia umowy w niniejszym trybie Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym.

4.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta danych.

5. Operator archiwizuje dane gromadzone w ramach Serwisu w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług Serwisu niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami. Archiwizacja danych ma służyć wyłącznie egzekwowaniu przestrzegania postanowień Regulaminu przez Użytkownika Serwisu.

6.    Użytkownik ma prawo zażądać od Operatora usunięcia Konta Użytkownika a Operator ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie Konto Użytkownika usunąć.

7. Żądanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, należy złożyć Operatorowi pisemnie, podając swój Login i hasło identyczne z tymi jakie Użytkownik zarejestrowany podał w formularzu rejestracyjnym lub mailowo pod adresem: info[at]hanzacafe.com.

8.    Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, o której mowa w §2 pkt 11 Regulaminu. Umowa ulega wówczas rozwiązaniu z chwilą doręczenia żądania, o którym mowa powyżej.

9.    Operator usuwa Konto niezwłocznie po doręczeniu oświadczenia, o którym mowa powyżej.

§14 Odpowiedzialność

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu a także utratę danych Użytkownika powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich a także w wyniku działania Operatora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu. Operator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.

2. Operator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem wykorzystywaniu Materiałów lub Materiałów Użytkowników umieszczonych w Serwisie.

3. Operator nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników i osób trzecich za:

1) treść danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie,

2) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkowników,

3) sposób, w jaki Konta Użytkownika będą wykorzystywane przez Użytkowników,

4) treści i inną zawartość przesyłanych przez Użytkowników wiadomości,

5) szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,

6)    niemożność zalogowania się w Serwisie spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika.

4. Operator może umożliwić Użytkownikom dostęp, za pośrednictwem Serwisu, do usług świadczonych przez osoby trzecie. W takim przypadku Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich.

5.    Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie nigdy nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.

6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

7.    Operator nie ponosi odpowiedzialności tytułem zobowiązań jakie Twórca Projektu przyjął na siebie w stosunku do Finansujących Projekt w zamian za otrzymane środki finansowe na realizację Projektu.

§15 Reklamacje

1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Operatora.

2.    Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy: info[at]hanzatrade.com lub listownie na adres siedziby Operatora.

3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

4. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymagać będzie wiadomości specjalnych lub napotka inne przeszkody niezależne od Operatora (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Operator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

5. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora również w tej formie. Jednakże Użytkownik może wyraźnie zastrzec w treści reklamacji wysyłanej pocztą elektroniczną, że oczekuje odpowiedzi Operatora na piśmie.

6. Operator zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Operatora reklamacja danego Użytkownika. Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, nie będą uwzględniane.

7. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji (w tym adres mailowy).

8.    Operator nie rozpatruje reklamacji, których przedmiotem jest odpowiedzialność Twórców Projektu powstałych w związku z niewywiązaniem się z zobowiązań jakie Twórca Projektu przyjął na siebie w stosunku do Finansujących Projekt w zamian za otrzymane środki finansowe na realizację Projektu.

§16 Zmiany Regulaminu

1. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (powiadomienie nastąpi np. poprzez rozesłanie wiadomości dla Użytkowników wewnątrz Serwisu lub na skrzynkę mailową Użytkownika podaną podczas rejestracji albo poprzez poddanie stosownej informacji przy logowaniu się do Serwisu).

3.    Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie i wiążą Użytkownika od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu, po uprzednim zaakceptowaniu ww. zmian przez Użytkownika.

4.    Jeżeli Użytkownik nie odrzuci zmian Regulaminu w sposób wskazany w powiadomieniu, o którym mowa powyżej, uznaje się że Użytkownik zmiany Regulaminu akceptuje i wiążą one Użytkownika od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu

5. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmian Regulaminu, wówczas umowa ulega rozwiązaniu w chwili odrzucenia zmian.

6. Niezależnie od powyższego Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi).

§17 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 23 października 2014 r.

2. Tekst jednolity Regulaminu, obowiązujący w danym czasie, dostępny jest dla Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich pod adresem: www.hanzatrade.com/regulamin.

3. W Serwisie mogą być umieszczane reklamy i ogłoszenia, odpłatnie, na warunkach i zasadach określonych w odrębnych umowach. Operator zastrzega sobie prawo do dowolnego doboru reklam i ogłoszeń z uwzględnieniem w szczególności ich zgodności z charakterem Serwisu.

4. Prawem właściwym jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikami rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.